Open Innovation Platform - TA4CE – Technology and Applications for Circular Economy (technologie a aplikace pro cirkulární ekonomiku)


Východiska

Oběhové hospodářství představuje nový koncept v globálním měřítku. Tento koncept je založen na materiálovém využití odpadů a vytváření nových toků – odpad se stává novým zdrojem. Prakticky to znamená vyvinout do průmyslového měřítka technologie, které umožňují recyklaci nebo upcyklaci odpadů a jsou ekonomicky životaschopné. Na tyto technologie a jejich výstupy navazuje vývoj nových aplikací.

V případě upcyklace je klíčové, aby produkt měl co nejvyšší přidanou hodnotu.

Koncept OIP TA4CE reflektuje globální příležitosti oběhové hospodářství a schopnost české vědy a průmyslu tyto příležitosti využít.

Cíle

Oběhové hospodářství je vysoce perspektivní segment s vysokým potenciálem růstu, a to v globálním měřítku.

Země, které mají k dispozici k dispozici klíčové know-how, to znamená

  • výzkumná centra,
  • průmyslové firmy s technologiemi a odborníky,
  • s aplikacemi pro oběhové hospodářství
mohou získat globální excelenci v tomto novém segmentu globální ekonomiky.

Open Innovation Platform TA4CE naplňuje cíl deklarovaný TAČR.

TA4CE institucionalizuje výzkumnou, vývojovou a nově vznikající průmyslovou základnu oběhového hospodářství, která v ČR již existuje od roku 2011 a dlouhodobě funguje. Vybudování centra tak přináší novou možnosti rozvoje globální excelence české vědy a průmyslu na platformě centra.

TA4CE má ještě jednu klíčovou přidanou hodnotu:

V centru vyvinuté technologie a aplikace mají – díky struktuře centra – krátkou a rychlou cestu komercionalizace.

TA4CE má ještě jeden cíl:

Edukace veřejnosti a popularizace tématu oběhového hospodářství v ČR. Považujeme jej za klíčový a je integrován do aktivit centra.

Model a struktura centra TA4CE

Model a struktura centra vychází z již existující struktury pracovišť mezi komerčními partnery a výzkumnými organizacemi. Navíc TA4CE integruje všechny oblasti hodnotového řetězce oběhového hospodářství v oblasti zpracování bioodpadů na bázi různých typů olejů.

Obsahové zaměření TA4CE je v současné době následující:

  • výzkum vývoj a upscaling biotechnologických procesů,
  • výzkum, vývoj a upscaling aplikačních oblastí biopolymeru PHA v oblasti kosmetiky a medicíny,
  • výzkum, vývoj a upscaling nových materiálů /včetně bioplastů a mikroplastů/,
  • výzkum, vývoj a analýzy v oblasti biodegradability materiálů a ekotoxicity,
  • Life Cycle Assessment.
  • Zero Waste Manufacturing – včetně recyklace.

Struktura centra:

Centrum materiálového výzkumu (CMV), VUT v Brně, Fakulta chemická - Laboratoře a ústavy s tímto zaměřením:

doc. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. - Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí, biodegradabilita nových materiálů v životním prostředí, nové metody charakterizace chování v ŽP, dopad na ŽP

prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.- Laboratoř biopolymerů CMV - aplikace biomateriálů v kosmetice a medicíně

doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. - Laboratoř biopolymerů CMV - vývoj technologií a aplikace monomeru v medicíně a kosmetice

Mgr. Radek Přikryl, Ph.D.Laboratoř bioplastů CMV - náhrada mikroplastů novými materiály, charakteristika nových materiálů (analýzy termické, mechanické, termomechanické, strukturní apod.)

CEITEC

prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. - Pokročilé polymerní materiály a kompozity – vývoj aplikací pro medicínu, technologie zpracování z taveniny

RECETOX

prof. Luděk Bláha, Ph.D. - hodnocení toxicity a ekotoxicity významných kontaminantů a hlavních matric životního prostředí (voda, sedimenty, půda, ovzduší). Využívá in vitro molekulárně biologické a biochemické metody a in vivo experimenty se zástupci organismů na různých úrovních potravního řetězce (producenti, konzumenti, destruenti).

NAFIGATE Corporation a.s.

Vývoj průmyslového know-how technologií CE pro upcycling
Vývoj aplikací CE

Bochemie a.s.

Průmyslová výroba biopolymeru
Průmyslová výroba chemických specialit a mikroplastů

Národní bioplastový klastr

Definování strategického rámce a vytvoření nástrojů pro co nejrychlejší přenos vytvořeného know-how do výroby.
Definování standardů klíčových oblastí – především nové standardy pro biodegradabilitu nových typů materiálů

Další členové centra: